O czasopiśmie

"Nauki Inżynierskie i Technologie" są jedynym czasopismem na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, które zajmuje się technologią żywienia i żywności, jakością w szerokim tego słowa znaczeniu oraz rolą żywienia w utrzymaniu zdrowia, jak też w doskonaleniu jakości usług przewodnickich (ten ostatni obszar dotyczy realizowanej, już po raz siódmy (2016-2022) Konferencji Naukowo-Turystycznej – doskonalenie jakości usług przewodnickich, gdzie dominują też zagadnienia diet, zdrowego odżywiania, edukacji żywieniowej turystów i młodzieży, turystyki żywieniowej i funkcjonowania gastronomii). Mamy dużą bazę najwybitniejszych polskich i zagranicznych recenzentów. Każda publikacja jest podwójnie recenzowana, z zachowaniem standardów obowiązujących w wydawnictwach polskich i światowych. Czasopismo jest indeksowane w bazie AGRO, BazEkon, EBSCO i Gogle Scholar. Wolny dostęp do wersji elektronicznej możliwy jest pod pięcioma linkami (m.in. w Centrum Otwartej Nauki, Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej).