Recenzje

Zasady recenzowania tekstów w czasopiśmie Nauki Inżynierskie i Technologie są zgodne z zasadami Committee on Publication Ethics (COPE)

 1. Przesłanie artykułu do publikacji oznacza wyrażenie przez autora(ów) zgody na poddanie tekstu procedurze recenzowania.
 2. Komitet Redakcyjny dokonuje wstępnej oceny artykułów pod względem merytorycznym i formalnym. Teksty przygotowane niezgodnie z wytycznymi dla autorów nie będą przyjmowane.
 3. Komitet Redakcyjny wybiera recenzentów danego numeru czasopisma.
 4. Recenzentem artykułu zamieszczonego w czasopiśmie naukowym jest samodzielny pracownik nauki z obszaru naukowo-badawczego, będącego przedmiotem publikacji (w uzasadnionych sytuacjach dopuszcza się możliwość odstępstwa od tej zasady).
 5. Artykuł jest oceniany przez dwóch niezależnych recenzentów.
 6. Recenzje są dokonywane w oparciu o zasadę podwójnej anonimowości (tzw. double-blind review process), co oznacza, że zarówno recenzenci, jak i autorzy nie znają wzajemnie swoich tożsamości. Zgłaszane teksty do recenzji powinny uniemożliwiać identyfikację autora (tekst bez danych autora oraz odsyłaczy pozwalających na jego rozpoznanie).
 7. Recenzja zostaje wykonana z wyłączeniem konfliktu interesów pomiędzy autorami a recenzentami, za który uznaje się:
  • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  • relacje podległości zawodowej,
  • bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 8. W przypadku zaistnienia konfliktu interesów zarówno autorzy, jak i recenzenci są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie Komitet Redakcyjny.
 9. Recenzowanie artykułów odbywa się za pośrednictwem systemu naboru i recenzowania artykułów SENIR.
 10. 1Recenzja artykułów jest sporządzona na formularzu recenzji stosowanym w Wydawnictwie i zawierają jednoznaczny wniosek o dopuszczeniu artykułu do druku albo o jego odrzuceniu.
 11. 1Recenzję uznaje się za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • poziom merytoryczny,
 12. Warunkiem opublikowania artykułu są dwie pozytywne recenzje.
 13. Sekretarz redakcji przekazuje autorom informacje o wynikach recenzji oraz udostępnia wgląd do nich w celu umożliwienia ustosunkowania się do uwag recenzentów. Autorzy proszeni są o zwrot poprawionego artykułu najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania recenzji.
 14. Proces recenzowania przebiega z zachowaniem zasad poufności. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu ani zawartych w nim wyników badań i informacji przed publikacją artykułu.
 15. Redakcja nie ujawnia nazwisk recenzentów poszczególnych artykułów. Redakcja publikuje ogólną listę nazwisk recenzentów, z którymi współpracowano w danym roku na stronie internetowej oraz w zeszycie czasopisma.