Weryfikacja teoretycznego zapotrzebowania energetycznego młodych kobiet z niedowagą, prawidłową masą ciała i nadmierną masą ciała za pomocą ergospirometrii

Autor

  • Karolina Jachimowicz-Rogowska University of Life Sciences in Lublin
  • Anna Winiarska-Mieczan University of Life Sciences in Lublin
  • Paweł Glibowski University of Life Sciences in Lublin
  • Ilona Aleksandrowicz-Niedziela University of Life Sciences in Lublin
  • Iwona Smagała University of Life Sciences in Lublin
  • Agata Bielak University of Life Sciences in Lublin

Słowa kluczowe:

zapotrzebowanie energetyczne, ergospirometria, impedancja bioelektryczna, podstawowa przemiana materii, spoczynkowy wydatek energetyczny

Abstrakt

Celem pracy była weryfikacja teoretycznego zapotrzebowania energetycznego młodych kobiet oraz obliczenie zależności między wskaźnikiem masy ciała (BMI) i zapotrzebowaniem energetycz- nym a parametrami uzyskanymi z analizy impedancji bioelektrycznej. Badanie przeprowadzono w gru- pie 32 kobiet wybranych na podstawie BMI: niedowaga n = 8, prawidłowa masa ciała n = 15, nadwaga n = 9. Zaobserwowano, że równania predykcyjne zaniżają zapotrzebowanie energetyczne w porówna- niu z wartościami uzyskanymi za pomocą ergospirometrii. Najmniejszą różnicę w stosunku do Podsta- wowej Przemiany Materii (PPM) oszacowanej przy użyciu ergospirometru zaobserwowano w przypad- ku wzoru Cunninghama (niedowaga: 1507 vs 1350 kcal) i Harrisa-Benedicta (prawidłowa masa ciała: 1641 vs 1437 kcal; nadwaga: 1882 vs 1609 kcal). Zaobserwowano istotną korelację statystyczną między BMI i masą ciała w grupie z prawidłową masą ciała oraz w grupie z nadwagą. Oszacowanie PPM na podstawie wzorów ma ograniczoną wartość predykcyjną. Wskazane jest wykorzystywanie kalorymetrii pośredniej do pomiaru PPM zamiast używania wzorów predykcyjnych.

Opublikowane

2024-01-17

Numer

Dział

Artykuły