Recenzje

Wskazówki dla recenzentów

 1. Wszystkie artykuły są recenzowane online za pośrednictwem OJS.
 2. Recenzja artykułów jest sporządzana w formularzu recenzji.
 3. Recenzentem artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym jest niezależny badacz zajmujący się obszarem naukowym będącym przedmiotem publikacji (w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest odstąpienie od tej zasady).
 4. Między autorem artykułu a recenzentem nie może zachodzić konflikt interesów, za który uznaje się bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, więzi prawne, konflikt), relacje podporządkowania zawodowego, bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat.
 5. Artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów.
 6. Recenzja zostanie uznana za negatywną, gdy co najmniej w jednym z poniższych trzech kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną:
  • stosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • wybór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
 7. Uzyskanie dwóch recenzji jest warunkiem przyjęcia artykułu do publikacji.
 8. W uzasadnionych przypadkach artykuł przechodzi trzecią recenzję – może się to zdarzyć, jeśli w poprzednich dwóch recenzjach otrzymał skrajne oceny (niedostateczna – bardzo dobra) w co najmniej jednym z poniższych kryteriów:
  • stosowane metody badawcze,
  • poziom merytoryczny,
  • wybór i wykorzystanie literatury przedmiotu.
 9. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorowi (autorom) artykułów.
 10. Lista recenzentów czasopisma publikowana jest w ostatnim numerze czasopisma w danym roku.