Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Zgłoszenie nie było jeszcze publikowane, ani nie zostało wysłane do innego czasopisma (lub odpowiednie wyjaśnienie zostało zawarte w sekcji komentarzy dla redaktora).
 • Plik zgłoszenia został stworzony według szablonu.
 • W bibliografii umieszczono odnośniki w formie linków, jeśli były dostępne.
 • Tekst zgłoszenia nie przekracza 32 tysięcy znaków ze spacjami.

Wytyczne dla autorów

Artykuły powinny być zgłoszone z wykorzystaniem szablonu.

Prosimy autorów o niepodawanie żadnych danych osobowych w swoich manuskryptach – nasze czasopismo działa w systemie double-blind peer review (recenzja podwójnie anonimowa).

Proces recenzowania

1. Zgłoszenia są najpierw sprawdzane przez redaktorów czasopisma. Ta wstępna selekcja obejmuje kontrolę zgodności z wymogami redakcyjnymi i procesem recenzji podwójnie anonimowej. Redakcja ocenia również, czy problem badawczy artykułu pasuje do profilu czasopisma.

2. Recenzja jest dokonywana przez dwóch niezależnych recenzentów (spoza Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu) zgodnie z następującymi zasadami:

 • recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości (recenzja podwójnie anonimowa),
 • ocena artykułu jest wyrażona w punktach,
 • wszystkie zmiany naniesione w artykule podczas procesu recenzowania powinny być oznaczone kolorem (w pliku MS Word).

3. Komitet Redakcyjny podejmuje decyzję, czy artykuł zostanie opublikowany w danym numerze czasopisma.

Zgłoszenie artykułu

1. Autorzy, zgłaszając artykuł, wyrażają zgodę na warunki licencji CC BY-SA 4.0, na której są publikowane wszystkie artykuły.

2. Wszystkie artykuły zostaną sprawdzone w programie antyplagiatowym iThenticate.

3. Artykuł wraz ze streszczeniami i z literaturą musi mieć minimalną długość 24 tys. znaków ze spacjami i nie powinien przekraczać maksymalnej długości 32 tys. znaków. Przekroczenie tego limitu spowoduje naliczenie dodatkowych opłat.

4. Artykuły w języku angielskim mają wyższy priorytet.

5. Wszystkie zgłaszane artykuły powinny również zawierać:

 • streszczenia w języku polskim i angielskim (składające się z około 1300 słów każde, czytane oddzielnie od artykułu, powinny informować o jego treści; powinny zawierać następujące elementy: sformułowanie celu badawczego, identyfikacja przedmiotu badań, istota zastosowanej metody oraz najważniejsze wyniki i wnioski),
 • od 3 do 5 słów kluczowych w języku polskim i angielskim,
 • kody JEL (dostępne tutaj).

Długość zgłoszenia
Minimalna akceptowana długość zgłoszenia to 24 000 znaków ze spacjami (ok. 5,5 strony). Górną granicą długości są 32 000 znaków ze spacjami (ok. 7 stron). Autorzy artykułów, które przekraczają tę granicę zostaną po zaakceptowaniu do publikacji obciążeni dodatkowymi kosztami 50 złotych za stronę zgłoszenia. Maksymalna długość artykułu to 60 000 znaków ze spacjami (około 13 stron) – prace przekraczające ten limit zostaną automatycznie odrzucone przez redakcję.

Opłata

Autorzy z krajów rozwijających się są całkowicie zwolnieni z opłaty. Osoby z zagranicznymi afiliacjami są proszone o podanie pełnej nazwy instytucji na swoim profilu użytkownika lub w sekcji "Komentarz dla redakcji" w formularzu zgłoszenia.

Pozostali autorzy uiszczają opłaty zgodnie z Zarządzeniem Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 2/2024 z 23 stycznia 2024 r. w wysokości:

 • PLN 369 (PLN 300 + 23% VAT) po akceptacji artykułu do druku,
 • opłata dodatkowa za publikację: 50 zł za stronę, jeśli artykuł ma więcej niż 32 tys. znaków (13 stron).
 

Autorzy, którzy indywidualnie ponoszą koszty publikacji, proszeni są o:

 1. Dokonanie przelewu bankowego z następującymi danymi: Santander Bank Polska S.A. 17 Oddział we Wrocławiu, nr konta: 07 1090 2529 0000 0006 3400 0503, z dopiskiem: za artykuł w czasopiśmie (proszę podać tytuł czasopisma).
 2. Przesłanie dowodu wpłaty na adres: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław lub skanu dowodu wpłaty na adres: andrzej.bogucki@ue.wroc.pl lub wydaw@ue.wroc.pl.

Faktura zostanie wystawiona na podstawie dowodu wpłaty.

Artykuły

Artykuły recenzowane.

Polityka prywatności

Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na tej stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie. Strona internetowa nie korzysta z oprogramowania do śledzenia i analizy stron trzecich. Twoje dane są przechowywane przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.