Artykuł 299 Kodeksu spółek handlowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i temporalnym

Autor

Słowa kluczowe:

spółka, wierzyciel, dług, wymagalność, egzekucja

Abstrakt

Artykuł 299 Kodeksu spółek handlowych to regulacja zabezpieczająca interesy wierzyciela w razie braku spłaty zobowiązania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku prawomocnego stwierdzenia bezskuteczności postępowania egzekucyjnego przez komornika sądowego wierzyciel ma uprawnienie do wytoczenia powództwa przeciwko członkom zarządu dłużnej spółki, których kadencja przypadła na okres, w którym wierzytelność powstała lub była wymagalna. Opisywana regulacja odnosi się przede wszystkim do świadczeń pieniężnych publicznoi prywatnoprawnych wywodzących się z różnych tytułów, jak np. ustawy, umowy itp. Artykuł opiera się na dogmatyczno-prawnej metodzie badawczej.

Opublikowane

2024-04-16